به دانلود سنتر اختصاصی ویژه انجمن سام جی اس ام خوش آمدید.
محتویات پوشه
: Samsung_Firmware/ENG_BOOT_BY_SAM-GSM_TEAM
نوع فایل : tar - حجم کل : 1.32 GB
پوشه
حجم
نوع فایل
لینک فایل
15.06 MBtarENG_BOOT_A310F_OL2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.84 MBtarENG_BOOT_A500H_NK2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
15.7 MBtarENG_BOOT_A510F_PC2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
15.7 MBtarENG_BOOT_A510F_PG2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
19.37 MBtarENG_BOOT_A520X_PL7_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
19.08 MBtarENG_BOOT_A720X_PL7_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.18 MBtarENG_BOOT_A800F_OGC_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.19 MBtarENG_BOOT_A800F_OJ2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
13.74 MBtarENG_BOOT_C5000_PG2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.54 MBtarENG_BOOT_C7000_PJ2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
15.34 MBtarENG_BOOT_C9000Z_PK4_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
15.29 MBtarENG_BOOT_C900XZ_PJ9_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
7.74 MBtarENG_BOOT_G130H_OG1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
7.55 MBtarENG_BOOT_G3139D_NI2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
7.55 MBtarENG_BOOT_G3139_NI2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
8.4 MBtarENG_BOOT_G316M_OF2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
8.66 MBtarENG_BOOT_G360H_OA1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
10.93 MBtarENG_BOOT_G360T_PD3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16 MBtarENG_BOOT_G361H_OG3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
6.81 MBtarENG_BOOT_G3815_MK2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
6.51 MBtarENG_BOOT_G3818_ML3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.41 MBtarENG_BOOT_G530F_OA1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.11 MBtarENG_BOOT_G530H_NL1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
7.27 MBtarENG_BOOT_G531F_OF6_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.26 MBtarENG_BOOT_G531H_OI3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.1 MBtarENG_BOOT_G532F_PI9_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.11 MBtarENG_BOOT_G532G_PK1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
9.01 MBtarENG_BOOT_G532M_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.32 MBtarENG_BOOT_G5510Z_PJ2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.33 MBtarENG_BOOT_G5520Z_PJ2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
17.33 MBtarENG_BOOT_G570F_PI2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
17.33 MBtarENG_BOOT_G570YD_API3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
17.33 MBtarENG_BOOT_G570Y_API3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
11.59 MBtarENG_BOOT_G600FY_PF1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.96 MBtarENG_BOOT_G610FD_PK3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.96 MBtarENG_BOOT_G610F_PI1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
23.46 MBtarENG_BOOT_G890A_PK1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.08 MBtarENG_BOOT_G900A_NG1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
11.99 MBtarENG_BOOT_G900T_NG1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
26.96 MBtarENG_BOOT_G920A_UCU5xxxx__BY_SAM-GSM_TEAM.tar
25.6 MBtarENG_BOOT_G920I_OE1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
25.13 MBtarENG_BOOT_G920T_APJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
25.51 MBtarENG_BOOT_G925A_PI1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
25.91 MBtarENG_BOOT_G925I_OL1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
25.49 MBtarENG_BOOT_G925T_OG2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
25.51 MBtarENG_BOOT_G925T_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
24.48 MBtarENG_BOOT_G928F_OJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
24.51 MBtarENG_BOOT_G928P_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
21.29 MBtarENG_BOOT_G935A_PJ2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
27.81 MBtarENG_BOOT_G935F_PG1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
27.81 MBtarENG_BOOT_G935F_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
27.12 MBtarENG_BOOT_G935W8_PI2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
10.84 MBtarENG_BOOT_J100V_PH2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.38 MBtarENG_BOOT_J105B_PB2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.7 MBtarENG_BOOT_J105F_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.38 MBtarENG_BOOT_J105HX_PA4_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.38 MBtarENG_BOOT_J105H_PA4_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.7 MBtarENG_BOOT_J105M_PH1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.7 MBtarENG_BOOT_J105Y_PC5_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
11.04 MBtarENG_BOOT_J106B_PI6_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.54 MBtarENG_BOOT_J106F_PI4_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.95 MBtarENG_BOOT_J320FN_PB2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.95 MBtarENG_BOOT_J320FN_PL1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
17.07 MBtarENG_BOOT_J320F_APJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
17.07 MBtarENG_BOOT_J320F_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.36 MBtarENG_BOOT_J320H_PA4_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.37 MBtarENG_BOOT_J320H_PL1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.46 MBtarENG_BOOT_J327P_PK6_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
11.06 MBtarENG_BOOT_J500FN_OF8_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
11.42 MBtarENG_BOOT_J500H_OF8_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
11.42 MBtarENG_BOOT_J500H_PJ1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.34 MBtarENG_BOOT_J510FN_PL2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
12.3 MBtarENG_BOOT_J510H_PK1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.32 MBtarENG_BOOT_J700F_OH1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.32 MBtarENG_BOOT_J700F_OK1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.32 MBtarENG_BOOT_J700H_OG1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.32 MBtarENG_BOOT_J700H_OH1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
14.32 MBtarENG_BOOT_J700H_OK1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.91 MBtarENG_BOOT_J710F_PG1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
15.28 MBtarENG_BOOT_J710F_QF2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
16.94 MBtarENG_BOOT_J710MN_API1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
7.38 MBtarENG_BOOT_N900_ML1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
10.96 MBtarENG_BOOT_N910C_ANI_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
24.99 MBtarENG_BOOT_N9208_OH2_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
24.99 MBtarENG_BOOT_N920C_OI1_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
24.9 MBtarENG_BOOT_N920T_OI3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
18.14 MBtarENG_BOOT_SC01_PJ3_BY_SAM-GSM_TEAM.tar
در صورتی که اکانت Vip ندارید برای خرید اشتراک Vip کلیک کنید پشتیبانی